Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby:

 • a) Prevádzkovateľ je oprávnený od kupujúceho a to aj opakovane požadovať poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v časti zoznam osobných údajov uvedených vyššie v tejto informácii.
 • b) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby uvedené v zozname osobných údajov a to aj bez súhlasu dotknutej osoby; právnym základom spracúvania je § 10 ods. 3 pís. b) zákona 122/2013 Z.z.
 • c) Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané sprostredkovateľmi.
 • d) Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru kupujúcemu a to v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby
 • e) Dotknutá osoba má právo v zmysle §28 zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
 • a) potvrdenie či sú alebo nie sú o nej osobné údaje spracúvané;
 • b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme;
 • c) informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie;
 • d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • e) opravu, likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych, neúplných osobných údajov;
 • f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, príp. vrátenie úradných dokladov;
 • g) likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona;
 • h) blokovanie osobných údajov.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

 • a) písomne na adresu predávajúceho Ján Švarcpacher, Povstalecká cesta 6453/6, 974 09 Banská Bystrica
 • b) žiadosť podaná elektronickou poštou musí byť doručená písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania;
 • c) osobne ústnou formou do zápisnice.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje jej práva zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa §116 Občianskeho zákonníka.