Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúcim je samostatne zárobkovo činná osoba Ján Švarcpacher, Povstalecká cesta 6453/6, 974 09 Banská Bystrica. IČO: 48259128, DIČ: 1046343826. Banka: mBank, IBAN SK69 8360 5207 0042 0705 3538 Samostatne zárobkovo činná osoba Ján Švarcpacher prevádzkuje nákupný web portál/web shop na stránke www.bioobchods.sk (ďalej primerane aj „nákupný portál“). Kontaktné údaje predávajúceho: Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 9,00 do 17,00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.bioobchods.sk. 1.2. Spotrebiteľ je osoba (ďalej „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“), ktorá má možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu. Spotrebiteľ má možnosť si po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru a akceptovania týchto obchodných podmienok záväzne objednať vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu. 1.3. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, (prípadne adresného). Uzatvorením zmluvy na diaľku sa rozumie záväzná objednávka s povinnosťou platby. 1.4. Orgán dozoru a dohľadu V zmysle zákona č. 22/ 2014 a zákona č. 250/2007 Orgánom dozoru a dohľadu ktorému podlieha Predávajúci Ján Švarcpacher na webovej stránke internetového obchodu www.bioobchods.sk Je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj: Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

2. Objednávanie tovaru

2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky spotrebiteľom v nákupnom portáli predávajúceho. Spotrebiteľ má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru (popis tovaru), ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytneme prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

2.2. Objednávku je spotrebiteľ oprávnený vykonať bez registrácie. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ a predávajúci uzatvorili zmluvu na diaľku. Objednávka je riadne odoslaná, ak obsahuje všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu s DPH, dodaciu, fakturačnú adresu, meno a priezvisko a e-mailový a telefonický kontakt na spotrebiteľa.

Po vykonaní objednávky obdrží spotrebiteľ e-mail o prijatí objednávky, ktorý slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku. V prípade problémov s objednávkou bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať.

3. Cena, platobné podmienky, prepravné podmienky, produkt

3.1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20%.

3.2. Spotrebiteľ má možnosť uhradiť za objednaný tovar: Viac v sekcii Doprava a platba
V prípade, ak si spotrebiteľ zvoli spôsob platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena ním vybraného tovaru splatná najneskôr do 5 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby. Kúpna cena podľa vyššie uvedeného sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade ak ani do 7 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby nie je kúpna cena tovaru zaplatená kúpna zmluva sa bez ďalšieho ruší. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa táto podmienka považuje za rozväzovaciu podmienku v kúpnej zmluve. V prípade ak kúpna cena nebude uhradená v lehote podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Doručením odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje.

3.3. Pri preberaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar + poštovné a balné a prípadne cenu za poskytnutie služby kúpy na dobierku, resp. manipulačný poplatok.

3.4. Spôsob doručenia je spotrebiteľ oprávnený zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov dopravy: Viac v sekcii Doprava a platba

4. Dodacie lehoty

4.1. Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru. Vo všeobecnosti je však termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 5 pracovných dní najneskôr do 14 dní odo dňa jeho záväzného objednania. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

4.2. V prípade ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.3. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa bodu 4.2 a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

4.4. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

4.5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 4.3 alebo bodu 4.4, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

5. Výmena, vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

5.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 • 5.1.1. Máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa:
 • a) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar alebo ak sa,
 • b) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 • c) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
 • d) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku (kúpnej zmluvy/ potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) sa považuje za zachovanú v prípade ak bolo odstúpenie od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa pís. a) až d) tohto bodu. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku ste oprávnený uplatniť jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese: Ján Švarcpacher, Povstalecká cesta 6453/6, 974 09 Banská Bystrica, email predávajúceho: info@bioobchods.sk, telefón predávajúceho: +421 944 040 203.

 • 5.1.2. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

5.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby budú Vám ako spotrebiteľovi (kupujúcemu) vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. A to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty. Predpokladaný odhad takýchto nákladov je 10,- € (kuriér GLS, Slovenská pošta). V prípade, že prevzatý tovar nevyhovuje kvalitatívne alebo sa nezhoduje s tovarom, ktorý spotrebiteľ objednal, predávajúci zabezpečí jeho vyzdvihnutie na náklady predávajúceho, a to najneskôr do ukončenia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Formulár odstúpenie od zmluvy (PDF). Pre stiahnutie kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a kliknite na „Uložiť cieľ odkazu ako“.  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:

 • a) objednaný tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 • b) zmenila sa cena dodávateľa produktu,
 • c) vystavená cena produktu bola chybná.

6. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

6.1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a násl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými inými relevantnými právnymi predpismi.

6.2. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

6.3. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky, ak nie je v záručnom liste uvedené inak záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručnú dobu nemožno skrátiť a taktiež ju zamieňať so životnosťou tovaru. Za vadu veci sa považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je možnosť využitia veci podstatne znížená (napr. batérie). V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).

6.4. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania

6.5. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba z tovaru alebo ak bude vykonaný zásah do tovaru.

6.6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:

 • odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na adresu: Ján Švarcpacher, Povstalecká cesta 6453/6, 974 09 Banská Bystrica.

6.7. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Na to môžete využiť reklamačný formulár. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

6.8. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

6.9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu niektorým so spôsobov uvedených v bode 6.9 a vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 30 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

6.11. Kupujúci môže podať sťažnosť alebo iný podnet na adresu: Ján Švarcpacher, Povstalecká cesta 6453/6, 974 09, Banská Bystrica.

7. Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby:

 • a) Prevádzkovateľ je oprávnený od kupujúceho a to aj opakovane požadovať poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v časti zoznam osobných údajov uvedených vyššie v tejto informácii.
 • b) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby uvedené v zozname osobných údajov a to aj bez súhlasu dotknutej osoby; právnym základom spracúvania je § 10 ods. 3 pís. b) zákona 122/2013 Z.z.
 • c) Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané sprostredkovateľmi.
 • d) Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru kupujúcemu a to v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby
 • e) Dotknutá osoba má právo v zmysle §28 zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
 • a) potvrdenie či sú alebo nie sú o nej osobné údaje spracúvané;
 • b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme;
 • c) informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie;
 • d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • e) opravu, likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych, neúplných osobných údajov;
 • f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, príp. vrátenie úradných dokladov;
 • g) likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona;
 • h) blokovanie osobných údajov.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

 • a) písomne na adresu predávajúceho Ján Švarcpacher, Povstalecká cesta 6453/6, 974 09 Banská Bystrica
 • b) žiadosť podaná elektronickou poštou musí byť doručená písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania;
 • c) osobne ústnou formou do zápisnice.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje jej práva zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa §116 Občianskeho zákonníka.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

8.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.3. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.